JUDr. Anna van der Weerden, advokát
ČAK 15602
Advokátní kancelář se sídlem Praha - Vinohrady
English

Cena právních služeb

Odměna za právní služby je stanovena dohodou, a to hodinovou sazbou, jako fixní odměna, měsíční paušál, podílem na výsledku řízení, či odměna za jeden úkon právní služby.

Základní hodinová sazba: od 2.300,- Kč bez DPH. Hodinová sazba pro konkrétní případ je určena dle složitosti a specifik případu.

Fixní odměna: Lze-li spolehlivě odhadnout rozsah právních služeb, pak je možné sjednat odměnu jako pevnou částku, nejčastěji u sepisu či kontroly smluv a u jednorázové konzultace.

Měsíční paušál: S podnikateli je možné se dohodnout na pevném měsíčním paušálu zahrnujícím max. počet hodin poskytované právní služby v měsíci.

Podíl na výsledku řízení: Výjimečně lze sjednat odměnu nižší hodinovou sazbou za současného sjednání podílu na výsledku řízení.

Odměna za jeden úkon právní služby: Dle Vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Podmínky poskytování právních služeb

Klient je požádán o složení zálohy na poskytování právních služeb, které započne advokát poskytovat po složení této zálohy v hotovosti v kanceláři, či převodem na bankovní účet advokáta.

Kromě odměny výše uvedené má advokát nárok na cestovní náhrady, odměnu za promeškaný čas při poskytování právní služby a náhradu hotových výdajů.

Klient vždy obdrží od advokáta fakturu, jejíž přílohou je soupis poskytnutých právních služeb, včetně jejich časové náročnosti.

Za právní službu jsou považovány: právní porada, právní rozbor, sepis listin, právní zastoupení v řízení, obhajoba ve věcech trestních.

Je-li právní porada či právní rozbor poskytován emailem či telefonicky, jedná se stále o placenou právní službu, není-li mezi advokátem a klientem dohodnuto jinak.

Před započetím poskytování právních služeb uzavře advokát s klientem Smlouvu o poskytování právních služeb.

Copyright: JUDr. A. van der Weerden 2014