JUDr. Anna van der Weerden, advokát
ČAK 15602
Advokátní kancelář se sídlem Praha - Vinohrady
English

Články

Novinky

30.11.2017

Nové nařízení EU ve věci manželského majetkového práva

Rada EU přijala Nařízení Rady (EU) 2016/1103 provádějící posílenou spolupráci v oblasti příslušnosti, rozhodného práva a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů v manželství (dále jen „NMPM“). Toto NMPM bylo přijato dne 24.6.2016.NMPM se použije ode dne 29. ledna 2019, s výjimkou článků 63 a 64, jež se použijí ode dne 29. dubna 2018, a článků 65, 66 a 67, jež se použijí ode dne 29. července 2016.

Pokud se manžeké nedohodnou, jakým právem se budou jejich majetkové vztahy řídit, pak platí pravidlo, že rozhodným právem je:

  • právo státu, v němž mají manželé první společný obvyklý pobyt po uzavření manželství, nebo pokud takový stát není,

  • právo státu, jehož jsou oba manželé v době uzavření manželství státními příslušníky, nebo pokud takový stát není,

  • právo státu, k němuž mají oba manželé v době uzavření manželství s přihlédnutím ke všem okolnostem nejužší vazbu.

Základním principem (z něhož jsou však výjimky) Právo rozhodné pro majetkové poměry v manželství se vztahuje na veškerý majetek, který náleží do těchto majetkových poměrů, bez ohledu na místo, kde se nachází.

Copyright: JUDr. A. van der Weerden 2014